Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. MPH, MHA


predseda petičného výboru 
Laureát ceny „Krištáľové krídlo“

Významný klinický pracovník v oblasti urológie, urologickej onkológie  a transplantológie Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA, prednosta urologickej kliniky LF UK a UNB, vedúci Katedry urológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, v minulosti pôsobil ako prodekan LF UK, prorektor SZU a predseda Slovenskej urologickej spoločnosti.

Vynikajúci, svetovo uznávaný odborník vo všetkých aspektoch urológie, vrátane klinického a vedeckého výskumu. Aktívne vystupuje na medzinárodných a domácich konferenciách, kde predniesol už 857 prednášok a je autorom 591 odborných článkov, ktoré sú vysoko citované.
Má rozsiahle medzinárodné kontakty, ktoré získal nielen počas svojho pobytu v pozícii hosťujúceho profesora na Urologickej klinike Kalifornskej univerzity v San Francisco, ale aj vďaka svojim neutíchajúcim aktivitám v medzinárodných urologických spoločnostiach, v ktorých zastával popredné funkcie, vrátane Európskej urologickej spoločnosti, Medzinárodnej urologickej spoločnosti, národných urologických spoločností Nemecka, Maďarska, Rumunska, Českej republiky a iných profesionálnych organizácií. Prejavom uznania jeho vedeckých kvalít je členstvo v Európskej akadémii vied a umení a tiež členstvo vo viacerých edičných radách odborných časopisov doma i v zahraničí. Je nositeľom množstva ocenení Európskej urologickej spoločnosti, Americkej urologickej asociácie, ceny Mateja Bela Literárneho fondu SR, Kostlivého ceny, ceny Josefa Hlávka Literárneho fondu ČR, Medaily J. E. Purkyně Českej lekárskej spoločnosti, dvojnásobný Doctor honoris causa Prešovskej Univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, a i.. Je mimoriadne činorodým a obetavým človekom. Napriek obrovskej pracovnej záťaži si uchováva nezvyčajne láskavý vzťah k pacientom aj spolupracovníkom. Je vnímavý k problémom okolia a povestný svojim nezlomným entuziazmom. Jednoznačne patrí k najvýraznejším osobnostiam našej medicíny a vedy. Miluje vidiecky život, Liptov, aktívnu ochranu prírody a svoju krajinu.  

Mimoriadne skromný človek jeho priorita okrem odbornosti je dobrý kolektív lekárov, zdravotných sestier, ktorí sa starajú, aby sa ich pacienti mohli rýchlo vrátiť späť do života zdraví a spokojní. Milujúci manžel, otec, dedko, ktorý vytvoril úžasné rodinné zázemie.

Slovenská a medzinárodná  poľovnícka komunita vysoko oceňuje jeho životné dielo a hlavne to že sa k aktívnej ochrane prírody a poľovníctvu hrdo hlási.