Petícia MOR HO! Za živý les

Za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode

My, podpísaní občania, na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a v znení neskorších predpisov, žiadame Vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby:

 1. Došlo k prevereniu a vyšetreniu všetkých skutočností spojených s lykožrútovou kalamitou v smrekových lesoch a následne:
  1.  boli jasne určené príčiny vzniku škôd,
  2.  boli škody vyčíslené  
  3.  štát zabezpečil spravodlivosť pre občanov SR v ekologických službách lesa a spravodlivosť pre vlastníkov lesných pozemkov.
 2. Došlo k prevereniu a vyšetreniu zodpovednosti Ministerstva životného prostredia SR spojenej s riadením rizík lesa a reguláciou  dravých šeliem, ktoré reálne ohrozujú životy občanov.
 1. Bola vytvorená nová legislatíva týkajúca sa ochrany lesa, vody a krajiny - prírody ako celku, aby jeden zákon obsahoval základný spôsob hospodárenia s lesom, vodou a pôdou, ktorý bude jasne určovať spôsob postupnej transformácie prechodu na prírode blízke hospodárenie, s ohľadom na  ekonomické a sociálne dopady v dotknutých územiach. Zároveň zabezpečené  TRANSPARENTNÉ FINANČNÉ KRYTIE tohto procesu a boli legislatívne zavedené regulárne platby  za ekologické služby lesa ako súčasť štátneho rozpočtu.

 2. Bola neodkladne prijatá novela zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ochrana majetku sa vrátila do znenia platného zákona tak, ako to bolo v r. 2019 a gesčné Ministerstvo životného prostredia SR bolo zaviazané vypracovať vyhlášku na riadenie známych rizík lesa v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 písm. d) tohto zákona.

 3. Pripraviť súčinnú legislatívu o pôde, lesoch a vode v súlade s ochranou prírody a efektívnym využívaním prírodných zdrojov Slovenska.

Predseda petičného výboru a určená osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len "zástupca"): Ing. Dušan Lukášik, CSc., adresa pobytu: Námestie Osloboditeľov 24, Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, SR, podpis:

Členovia petičného výboru:

Ing. Pavel Zacharovský, adresa pobytu: Vyšná Boca 37,032 34 pošta Malužiná
Ing. Ján Mokoš, adresa pobytu: Tatranské Zruby 1, Vysoké Tatry 062 01

Subjekty podporujúce našu petíciu nájdete na stránke www.zivyles.sk

Odborný obsah tejto petície nájdete na stránke www.honors.sk v časti  Etika

Ing. Dušan Lukášik, CSc., adresa pobytu: Námestie Osloboditeľov 24, Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, SR (zástupca).

Prázdny petičný hárok si môžete stiahnuť a vytlačiť na www.zivyles.sk , OZ Živý les, Ružomberok. Vyplnený a podpísaný petičný hárok Vás žiadame doručiť na adresu:  Ing. Pavel Zacharovský, ul. ČSA č. 397/11, Liptovský Hrádok 033 01 Prevádzkovateľom pre účely zákona č. 18/2018 Z.z. je Občianske združenie ŽIVÝ LES, Ružomberok.

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. v platnom znení je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov nemôže osoba podporiť petíciu, účelom spracovania osobných údajov je podpora a podanie Petície Mor ho! za záchranu lesa , vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode za lepšiu ochranu prírody a zákonná doba uchovávania osobných údajov. Príjemcom je Národná rada Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 a Úrad vláda Slovenskej republiky , Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. Dotknutá osoba má právo požadovať opravu, prístup, obmedzenie a namietať spracovanie osobných údajov ako i podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.