Celé znenie petície

Podpísaní účastníci petície sme, v súlade s § 1 ods. 1 petičného zákona, za zabránenie snahám o likvidáciu 100 rokov rešpektovaných zásad, v zmysle ktorých poľovníctvo bolo a je súčasťou ochrany prírody so zachovaním jednotnej poľovníckej samosprávy rešpektujúc princípy občianskej spoločnosti. 

Podnetom pre túto petíciu je organizovaný útok na poľovníctvo, na komunitu poľovníkov a ich rodín ako nástroj na obhajobu stáročí osvedčeného princípu aktívnej zodpovednej ochrany prírody.

Preto žiadame Národnú radu SR, aby zamietla snahy o  spochybnenie 100 ročnej tradície organizovaného poľovníctva na Slovensku a nedovolila, aby zrušením národnej poľovníckej samosprávy komorového typu, bez analýzy dopadov na prírodu, spoločnosť a  štátny rozpočet, došlo na Slovensku k likvidácii jedného z významných pilierov občianskej spoločnosti.
V súlade s § 1 ods. 1 petičného zákona preto žiadame, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil najmä, že:

 

  1. Poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva.

  2. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.

  3. Nová legislatíva vytvorí podmienky na efektívne financovanie poľovníctva bez nároku na verejné financie daňových poplatníkov.

  4. Výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného  počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza.

  5. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti environmentálnej trestnej činnosti.

  6. Zosúladí sa legislatíva agrorezortu a environrezortu.

 

Úzka skupina samozvaných osôb prostredníctvom niektorých poslancov Národnej Rady SR ako aj predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR presadzuje, bez konzultácie s odbornými autoritami a bez akýchkoľvek analýz dopadov, návrhy na zmenu a doplnenie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; pričom svojimi tvrdeniami bez mandátu od tých, ktorých sa práv a právom chránených záujmov týkajú, hrubo účelovo zavádza poslancov NR SR, členov vlády SR, vysokých štátnych úradníkov a celú verejnosť. Cieľom týchto aktivít je akási presne nešpecifikovaná „zmena“ s dôsledkom likvidácie 100 ročnej histórie organizovaného poľovníctva na území Slovenska formou popierania osvedčených princípov organizácie a riadenia zodpovednosti generácií poľovníkov za starostlivosť o prírodu a voľne žijúcu zver, ktorá je podľa Ústavy SR prírodným bohatstvom a  vlastníctvom všetkých občanov Slovenska. Cieľom je oslabiť poslanie moderného poľovníctva ako služby pre občanov, pre štát, pre manažment krajiny!

Tento zavádzajúci neoverený experiment je v rozpore nielen s Koncepciou rozvoja poľovníctva na Slovensku do roku 2030, ktorej zmyslom bolo, je a musí ostať, aby poľovníctvo ostalo prirodzenou súčasťou života na vidieku, ale aj s modernými tendenciami EÚ v oblasti prenosu kompetencií štátnej správy na relevantné právnické osoby vzniknuté zo zákona. Tento pokus nad rámec programového vyhlásenia vlády popiera princíp šetrenia finančných zdrojov daňových poplatníkov, ktorý vo svojom programovom vyhlásení prezentovala súčasná Vláda SR, ako aj princíp širokej účasti občianskej spoločnosti na rozhodovaní a riadení štátu.

Nechceme dopustiť, aby sa životné poslanie desiatok tisíc dobrovoľných poľovníckych nadšencov, funkcionárov a profesionálnych zamestnancov poľovníckej samosprávy, ich rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí sa každoročne významnou mierou podieľajú na udržiavaní čistoty v prírode, zabezpečujú starostlivosť o zver a jej životný komfort v čase sucha a zimnej núdze, ktorí každý rok venujú viac než 10 miliónov hodín svojho voľného času v prospech prírody a zveri a ktorí tým každoročne dobrovoľne vytvárajú takmer miliardovú hodnotu spoločného diela v prospech všetkých občanov Slovenska, stalo predmetom politického obchodovania a spoločenského znehodnocovania. Nedopusťme, aby sa namiesto tradičnej občianskej spoločnosti využívajúcej prírodu v súlade s praxou overenými legislatívnymi pravidlami, zmocnila manažmentu slovenskej prírody nikým nekontrolovaná hŕstka populistov, skrývajúcich sa za myšlienky presadzovania voľného trhu s prírodným dedičstvom nás všetkých. Nechceme, aby sa opakovali pokusy na prírode z prvej polovice 90. rokov, ktorých dôsledky slovenskí poľovníci s námahou odstraňovali. Všetci chceme zachovať historickú kontinuitu a chceme našim deťom odovzdať s plnou zodpovednosťou dobrého hospodára slovenskej vidieckej krajiny, spoločné prírodné bohatstvo všetkých občanov SR tak, ako sme to presadzovali už v úspešnej petícii organizovanej slovenskými poľovníkmi z roku 2003, ktorú vtedy podpísalo viac ako 350 tisíc občanov. Vtedy sme boli prvýkrát nútení prezentovať cieľ vytvorenia jednotnej poľovníckej organizácie, spochybňovanej vtedajším vedením rezortu pôdohospodárstva, prostredníctvom vládneho návrhu na zmenu a doplnenie zákona o poľovníctve.

Ako alternatívu k spomínanej zákulisnej aktivite niektorých poslancov NR SR a predstaviteľov MPaRV SR podporujeme dopracovanie a prerokovanie nového vládneho návrhu zákona o poľovníctve,  rešpektujúceho predovšetkým potreby prírody a zveri, garantujúceho objektívne riešenie spoločenských priorít vrátane riešenia škôd spôsobených zverou a na zveri, a najmä, využívajúceho aktuálne poznatky, pozitívne i negatívne skúsenosti z legislatívy iných poľovnícky vyspelých krajín EÚ. 

Záverom žiadame, aby akékoľvek populistické snahy samozvaných skupín bez mandátu boli zákonom určeným spôsobom prerokované s riadne zvolenými samosprávami poľovníkov zastupujúcimi práva a právom chránené záujmy svojich členov na princípe kolektívneho rozhodovania a zároveň ponúkame spoluprácu pri príprave návrhu novely alebo nového zákona o poľovníctve pre každého, kto disponuje zákonodarnou iniciatívou a rozhodne sa ju využiť v záujme riešenia problémov väčšiny a nie vzdoru a komplexov menšiny!

Petičný výbor (podľa § 3 ods. 1 petičného zákona):

Ing. Alojz Kaššák, Ing. Zuzana Balandová, Ing. Jozef Jursa CSc., JUDr. Juraj Procházka,  JUDr. Jaroslav Puškáč, Ing. Dana Vančurová, Ing. Miroslav Fuchs, Ing. Rudolf Huliak, Ing. Vladimír Brodniansky, Mgr. Richard Ivančo, Peter Marčulinec, Ing. Jozef Turza, Ing. Tibor Benčič

Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy (podľa § 3 ods. 3 petičného zákona):

Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.,MPH, MHA,  811 03 Bratislava, Dankovského 12

Petícia Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

Podpísaní účastníci petície sme, v súlade s § 1 ods. 1 petičného zákona, za zabránenie snahám o likvidáciu 100 rokov rešpektovaných zásad, v zmysle ktorých poľovníctvo bolo a je súčasťou ochrany prírody so zachovaním jednotnej poľovníckej samosprávy rešpektujúc princípy občianskej spoločnosti. 

Podnetom pre túto petíciu je organizovaný útok na poľovníctvo, na komunitu poľovníkov a ich rodín ako nástroj na obhajobu stáročí osvedčeného princípu aktívnej zodpovednej ochrany prírody.

Preto žiadame Národnú radu SR, aby zamietla snahy o  spochybnenie 100 ročnej tradície organizovaného poľovníctva na Slovensku a nedovolila, aby zrušením národnej poľovníckej samosprávy komorového typu, bez analýzy dopadov na prírodu, spoločnosť a  štátny rozpočet, došlo na Slovensku k likvidácii jedného z významných pilierov občianskej spoločnosti.

Predseda petičného výboru

Petičný výbor

Podpisy

posledných 50 podpisov:

poradové číslo podpisu Meno Adresa dátum podpisu